top of page
Markkinointi Sujuva logo

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä 

Markkinointi Sujuva Oy (3186305-2)
 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa: 

Tanja Korkalainen
tanja@markkinointisujuva.fi
p. 050 370 9173

2. Rekisteröidyt 

Yrityksen asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat ja yhteistyökumppanit.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus  

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen, henkilön suostumukseen, lainsäädäntöön tai rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun perustuen.  

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus 

 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: asiakas- tai yhteistyösuhteen hoitaminen, laskutus ja tiedottaminen.
 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:  Nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero, Y-tunnus, tiedot ostetuista tuotteista / palveluista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

 

5. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä rekisterinpitäjälle: 

Tarkastusoikeus 

Rekisteröity voi tarkistaa tallennetut henkilötiedot.

  

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus 

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  

Suoramarkkinointikielto 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

Poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti henkilöltä itseltään asiakassuhteen tai yhteistyösuhteen alkaessa.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Markkinointi Sujuva Oy:n ulkopuolelle. 

8. Käsittelyn kesto 

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa tai lainsäädäntöön perustuen. 

 

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle (esim. tilitoimisto), jolloin huolehditaan sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tallennettuja tietoja sekä käyttöoikeuksia ja muita kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

11. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

Rekisterinpitäjä voi myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn rekisterinpitäjän ulkopuolisille yrityksille, jotka voivat sijaita myös Euroopan Unionin ja ETA:n ulkopuolella olevissa maissa, kuten Yhdysvalloissa. Nämä yritykset voivat käsitellä henkilötietoja tarjotakseen esimerkiksi IT- ja muita teknisiä ylläpitopalveluita. Tällaisissa tapauksissa rekisterin käsittelystä ja riittävästä tietoturvasta on huolehdittu EU–U.S. Privacy Shield -järjestelyllä tai sopimusteitse EU-komission hyväksymillä mallilausekkeilla. 

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

bottom of page